Sociaal Pedagogisch Werker 2 Flexpool Zeeuws-Vlaanderen voor de vakantieperiode

Solliciteren
Voor onze locaties in Vogelwaarde en Terneuzen zijn we op zoek naar groepswerkers die in de vakantieperiode willen werken. Je begeleidt en ondersteunt cliënten naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

Bedrijfsinfo

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Huis en Haard La Salette:
Huis en Haard is een beschermde woonvorm met een capaciteit voor 23 cliënten die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. En 13 cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.
In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.
Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

Herstart La Salette:
Herstart is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen. Ons uitgangspunt is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Als afdeling zien we het als uitdaging om wegen te zoeken waarmee we dak- en thuislozen kunnen opvangen en hen begeleiding te bieden die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Op afdeling Herstart kunnen in totaal zes bewoners worden opgenomen met een maximale verblijfsduur van één jaar. Doel is de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.

Domus Terneuzen:
Domus is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen die op straat leven, veelvuldig in aanraking komen met justitie, verslaafd zijn aan alcohol of drugs en al een lange geschiedenis hebben in de verslavingszorg of GGZ. Bij Domus bieden we deze mensen een plek om aan de stress van het straatleven te ontkomen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen op om aan te werken.

Hier en Nu/Van de Straat Terneuzen:
Hier en Nu/Van de Straat is bestemd voor mensen die dakloos zijn. Onder hen bevinden zich zowel economisch daklozen als mensen met dubbele diagnose. Naast bed, bad en brood bied je deze mensen een begeleidingstraject, zodat de opvang niet langer dan nodig gebruikt hoeft te worden.

Functieeisen

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die een (bijna) afgeronde opleiding SPW of soortgelijke opleiding heeft of propedeuse Social Work. Je staat stevig in je schoenen en hebt bij voorkeur ervaring binnen de verslavingszorg. Je hebt inzicht in psychische en/of psychiatrische ziektebeelden. Je weet cliënten te motiveren en te stimuleren en bent daarbij gericht op de mogelijkheden van de cliënt. Je kunt als voorbeeld fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must. Je kunt orde en veiligheid bieden en weet om te gaan met agressie. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Onregelmatige diensten (dag-, avond- en slaap-/nachtdiensten) zijn voor jou geen probleem.

Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van functie, leeftijd en ervaring en zijn volgens CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). We gaan een arbeidsovereenkomst aan voor korte duur in overleg met jou en de desbetreffende afdeling. Verlenging na deze periode behoort niet tot de opties.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
  • opname pensioenfonds PFZW
  • mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren